Institut for Kultur og Læring

Mere om IRGiC - Interdisciplinære Kulturstudier

Interdisciplinære Kulturstudier består af forskere inden for fagområder som nordisk, engelsk, tysk og spansk litteratur og kultur, idé- og mediehistorie samt musik. Gruppen anvender en bred vifte af forskningsperspektiver, som korresponderer med den mangfoldige karakter, kulturproduktionen antager.

Kultur er et nøglebegreb inden for humanvidenskaberne. Den globale udvikling i de seneste årtier har givet kulturforskningen nye udfordringer. Dens mål er dels blevet at aflæse den komplekse og voldsomt ekspanderende samfundsmæssige kulturproduktion, dels at diskutere ændringen i de menneskelige vilkår, som denne udvikling har skabt.

Interdisciplinære Kulturstudiers forskning beskæftiger sig med kulturudvekslingen mellem forskelligartede betydnings- og mediesystemer, som optræder i nutidens informationssamfund og globaliserede virkelighed. Gruppen beskæftiger sig med såvel historiske som nutidige kulturformer samt med interaktionen mellem disse. Derudover sætter Interdisciplinære Kulturstudier fokus på:


1. Det intermediale, intertekstuelle og interartielle

Det intermediale felt udforsker nye medieformer og deres forhold til allerede eksisterende medier. I et diakront perspektiv sættes der fokus på reproduktionen af veletablerede eller velkendte temaer i nye sammenhænge. I et synkront perspektiv undersøges distributionen af æstetiske produkter i forskellige medieformer.

Intertekstualitetsbegrebet anvendes som betegnelse for en mere omfattende forståelse af tekstbegrebet end den, der findes i traditionelle filologiske tilgange. Med udgangspunkt i forskningsmetoder fra forskellige humanistiske traditioner sætter begrebet fokus på den gensidige påvirkning mellem tekster ud fra en antagelse om, at kultur frugtbart kan forstås som tekst og tekst som kultur.

Inden for det interartielle felt udforskes udvekslingen mellem forskellige kunstarter, kunstneriske udtryksformer og medieformer.

Via disse tre perspektiver muliggøres en nuanceret forskning inden for litteratur, musik og andre kunstarter såvel som en udvikling af disse forskningsfelter, idet der zoomes ind på udvekslingerne og påvirkningerne mellem medier, tekster og kunstformer, der traditionelt er blevet anskuet hver for sig.


2. Kulturelle og æstetiske transformationer

Studier af kulturelle forandringsprocesser beskæftiger sig med udviklingsmønstre og -tendenser inden for socialsemiotik samt litteratur-, kunst- og kulturhistorie. Kulturbegrebet betragtes som den oplagte ramme for udforskning af sammenhænge mellem fortidige og nutidige betingelser for omverdensfortolkning og æstetisk oplevelse. Forståelsen af kulturelle forandringsprocesser involverer desuden begreberne intermedialitet, intertekstualitet og interartialitet.


3. Internationale kulturstrømninger

Udforskningen af nutidige kulturelle udviklingstendenser tager udgangspunkt i en erkendelse af disse tendensers globale karakter og deres sammenhæng med overordnede økonomiske og politiske betingelser. Betydningen af kulturelle strømninger og ’kulturprodukter’ i bred forstand skal ikke blot anskues i en lokal og national sammenhæng, men må ses i et globalt perspektiv, der er karakteriseret ved kulturel udveksling på tværs af regionale og nationale grænser.


4. Dialoger mellem kulturanalytiske traditioner

Den interdisciplinære dialog er den grundlæggende tilgang i Interdisciplinære Kulturstudier. Den medfører en systematisk indsats, der videreudvikler kulturbegrebet som en produktiv indfaldsvinkel til studiet af både historiske og samtidige omverdensfænomener. Med sidstnævnte forstås såvel generelle sociale praksisformer som specifikke manifestationer inden for litteratur, film, billedkunst, musik og andre kunstarter.

 

IRGiC's aktiviteter

Inden for Interdisciplinære Kulturstudier foregår talrige aktiviteter. Nogle af disse er:

1. Forskningscentre og -miljøer

  • Et årligt forårsseminar for såvel forskningsgruppens medlemmer som eksterne bidragydere med særligt henblik på antologiserien Interdisciplinære Kulturstudier, udgivet ved Aalborg Universitetsforlag.
  • Center for Dansk-Tysk Kulturtransfer.
  • Cultural Text Studies; en forskningaktivitet med afsæt i det engelskfaglige miljø, som foreløbig har resulteret i Cultural Text Studies-monografi-serien (f. eks., CTS 1: An Introduction and CTS 2: Trans-Atlantic), samt en planlagt online journal.
  • Center for Dansk Jazzhistorie.
  • Netværk for skandinavisk krimiforskning; et netværk, der er etableret på baggrund af det landsdækkende forskningsprojekt Krimi og kriminaljournalistik i Skandinavien, og som videreføres i et internationalt netværk af forskere.
  • Netværket Modernisme i nordisk lyrikk; et netværk af lyrikforskere fra 10 nordiske universiteter, der publicerer fagfællebedømte antologier og afholder årlige seminarer.


2. Forskningspublikationer

Medlemmer af Interdisciplinære Kulturstudier har publiceret i internationale fagfællebedømte fora såsom Culture, Theory & Critique, International Social Science Review, Comparative Critical Studies, Edda, KRITIK, Passage og Nordic Irish Studies. Medlemmerne har også bidraget til en lang række videnskabelige monografier og monografiserier såsom Modernismestudier 1-4, Danske digtere i det 20. århundrede, Dansk mediehistorie, Studier i krimi og kriminaljournalistik, Modernisme i nordisk lyrikk 1-5, The Danish Yearbook of Musicology og Northern Lights: Film and Media Studies Yearbook.

IRGIC publiceringsstrategi foregår i samarbejde med Aalborg Universitetsforlag og andre udgivere, hvor Open-access-princippet foretrækkes front frem for papir-bogkonceptet. Hovedkonceptet er peer reviewede antologier i serien Interdisciplinære Kulturstudier.


Formidling

Formidling /vidensdeling inden for IRGIC sker på en lang række fronter. det gælder bl.a. Livslang Læring, AAU on Demand, Netværk for Undervisning og Formidling, Gymnasiedage, Talentcamps, SAM, Bestil en forsker etc.


Gruppens styreform

Interdisciplinære Kulturstudier bestyres af et firepersoners udvalg og en forskningsleder. Sidstnævnte er valgt for en etårig periode, og bestyrelsen er udvalgt på en rotationsbasis mellem gruppens medlemmer. Interdisciplinære Kulturstudier anser sig for at være et demokratisk styret forum, som søger at sikre, at alle medlemmers interesser varetages.

Kontakt Interdisciplinære Kulturstudier


Forskningskoordinator Peter Stein Larsen

Kroghstræde 3
9220 Aalborg Øst

Telefon: 9940 9067
E-mail: pstein@hum.aau.dk