Institut for Kultur og Læring

IRGIC's skriftserie: Interdisciplinære Kulturstudier

Interdisciplinære Kulturstudiers forskning beskæftiger sig med kulturudvekslingen mellem forskelligartede betydnings- og mediesystemer, som optræder i nutidens informationssamfund og globaliserede virkelighed. Gruppen beskæftiger sig med såvel historiske som nutidige kulturformer samt med interaktionen mellem disse.

Skriftserien er udgivet af Aalborg Universitetsforlag

TERMINUS I LITTERATUR, MEDIER OG KULTUR

Terminus i litteratur, medier og kultur indeholder 11 artikler, der alle tager udgangspunkt i den mangfoldighed af betydninger, som begrebet terminus kan have. Det vises, hvordan forestillinger om slutningen kan være et redskab til at fortælle om kulturelle mekanismer og selvforståelser.

Ud fra forskellige humanistiske synsvinkler og med baggrund i fagene Dansk, Engelsk, Tysk og Musik viser artiklerne, hvordan terminus-begrebet som tilgangsvinkel kan åbne for genfortolkninger af ældre og nye værker inden for lyrik, prosa, film, tv, musik og drama. Bogen kommer vidt omkring tematisk, mens optikken geografisk holdes inden for nordiske, tyske og amerikanske emner, hvorigennem bogen sætter fokus på terminus i prosa, lyrik, film, tv og musik.

Artiklerne har baggrund i de dansksprogede bidrag til forskergruppen IRGiC’s Terminus-seminar i marts 2012.

Bogen er det sjette bind i serien Interdisciplinære Kulturstudier, hvor forskere fra forskellige fag ved Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet diskuterer aktuelle kulturelle og æstetiske problemstillinger. Serien viser det frugtbare ved en flerfaglig og bredspektret tilgang til et emne.

Redaktører: Kim Toft Hansen og Peder Kaj Pedersen
Antal sider: 312
Udgivelsesår: 2014
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7112-135-3
 

Terminus: The End in Literature, Culture and Media

Terminus: The End in Literature, Culture and Media contains 12 articles, as well as a discursive introduction, and focuses on the conception of finality in texts ranging from the songs of Bob Dylan, to apocalyptic stories and digital entertainment.

The articles in the volume investigate a number of topics in order to see how texts reflect cultural anxieties about “the end” and/or how they are determined by the need to mark boundaries. The contributions in the present volume are organised so that they reflect thematic, national and chronological perspectives. But they also show that it is possible to identify several threads of continuity in the way that “the end” has been conceptualized.

The articles are based on the English-language papers presented at IRGiC's Terminus seminar, held in March 2012.

The book is the fifth volume in the Interdisciplinary Cultural Studies series, in which researchers from different disciplines at the Department of Culture and Global Studies at Aalborg University discuss current cultural and aesthetic issues. The series amply demonstrates the benefits of adopting a multidisciplinary and comprehensive approach to a topic.

Editors: Brian Russell Graham and Robert W. Rix
Pages: 215
Date of Publication: 2013
Version: 1st edition
ISBN: 978-87-7112-119-3
 

Spøgelser - Genfærdet som kulturel og æstetisk figur

Igennem de seneste år har man kunnet iagttage en stigende interesse for spøgelser. Men hvad er spøgelser mere præcist for noget, hvorfor optræder de i så mange sammenhænge, og på hvilken måde udfordrer de vores opfattelse af tilværelsen?

Spøgelser. Genfærdet som kulturel og æstetisk figur indeholder 14 artikler, der alle er centreret om spøgelset som fænomen. Ud fra forskellige humanistiske synsvinkler og med baggrund i fagene Dansk, Engelsk og Tysk udforsker artiklerne nogle af de mange spøgelser, der går igen i litteratur og medier, ligesom de belyser, hvordan spøgelset er en produktiv analytisk og teoretisk figur til forståelse af kulturelle og politiske problematikker.

Bogen er den tredje udgivelse i serien Interdisciplinære Kulturstudier, hvor forskere fra forskellige fag ved Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet diskuterer aktuelle kulturelle og æstetiske problemstillinger. Serien viser det frugtbare ved en flerfaglig og bredspektret tilgang til et emne.

Redaktører: Steen Christiansen, Brian R. Graham, Louise Mønster, Peder Kaj Pedersen, Jan T. Schlosser
Antal sider: 190
Udgivelsesår: 2012
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7112-051-6

 

Monstrologi. Frygtens manifestationer

Bogen beskriver, hvordan og hvorfor monstre er tegn på det, vi frygter. Bogens internationale forskergruppe analyserer monstre i en lang række vidt forskellige serier, film og romaner. Den tilbyder en ny vinkling på horrorgenren ud fra et genrehistorisk, kulturanalytisk og filmæstetisk perspektiv på fremstillingen af monstre. Bogen henvender sig ikke kun til den akademiske eller professionelle læser, men til alle kulturinteresserede.

Fra bogens fagfællebedømmelse

"Det er også antologiens force, at den spænder vidt i valg af 'monstrøse' tekster fra klassikere som Beowulf og Carmilla til nye film og tv-serier som 28 Days og The Walking Dead. Antologien bliver dermed et væsentligt bidrag til forskningen i horrorgenren og monsterets betydning indenfor litteratur, film og tv, primært indenfor fiktionen, men også med inddragelse af dokumentariske genrer og med et tiltrængt internationalt udblik, ikke kun til Hollywood." 

Redaktører: Jørgen Riber Christensen & Steen Ledet Christiansen
Antal sider: 248
Udgivelsesår: 2012
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7112-036-3

 

Kulturtrafik: Æstetiske udtryk i en global verden

"Vi kender alle til trafik. Det er det, vi møder og selv er en del af, når vi transporterer os ad vejnet, med tog eller med fl y. Men trafikbegrebet henviser ikke kun til denne umiddel-bare form for færdsel. Det kan også på et mere abstrakt plan referere til forbindelser mellem forskellige parter og dermed snige sig uden om de konnotationer til handel, fart og travlhed, som ellers farver begrebet. Hvad det dog ikke kan undsige sig, er, at det er et dynamisk begreb, og al trafik indbefatter således en form for bevægelse. Det gælder også det fænomen, der er emnet for denne bog, og som vi kalder kulturtrafik. Nærmere bestemt drejer det sig om forskellige måder, hvorpå et land, et sprogområde og en kultur bliver beriget ved at indoptage og videreudvikle noget, som oprindeligt stammer fra en anden kulturel kontekst."

(Fra bogens indledning)

Bogen indeholder 14 artikler, der er skrevet af forskere fra forskellige humanistiske fag, og som både hver for sig og som helhed bidrager til en forståelse af området kulturtrafik. I den globale verden cirkulerer kulturelle udtryk hurtigere og over større afstande end tidligere, ligesom grænser mellem nationer og andre sproglige og holdningsmæssige fællesskaber overskrides. Målet med antologien er at diskutere en række værker inden for bl.a. nordisk, angelsaksisk, germansk og romansk kultur samt at vise nye og overraskende forbindelser mellem disse.

Redaktører: Steen Christiansen, Kim Toft Hansen, Peter Stein Larsen, Louise Mønster, Peder Kaj Pedersen
Antal sider: 280
Udgivelsesår: 2011
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 978-87-7112-000-4

Interaktioner

"Engang havde kunstarterne og genrerne deres eget liv. I de sidste årtier har dagsordenen dog været at åbne for andre genrer, kunstarter og medier - eller ligefrem at fusionere med dem."

Bogen beskæftiger sig med sammensmeltninger og sammenstød mellem genrer, kunstarter og medier. Klassiske og veldefinerede relationer mellem billedkunst, litteratur og musik diskuteres, men også moderne medier såsom tegneserier, film, tv og internet, hvor genrer og kunstarter interagerer i yderst komplekse relationer, inddrages.

Interaktioner. Om kunstarternes produktive mellemværender er resultatet af et samarbejde mellem 12 kunstforskere fra Institut for Sprog og Kultur ved Aalborg Universitet. Bogen belyser således ikke kun kunstarternes "produktive mellemværender", men vidner også om det produktive samarbejde mellem forskere på et humanistisk institut, der repræsenterer fagområder som nordisk, tysk, engelsk og spansk litteratur og kultur, idé- og mediehistorie samt musik.

Redaktører: Peter Stein Larsen, Peder Kaj Pedersen, Ernst-Ullrich Pinkert & Bent Sørensen
Antal sider: 310
Udgivelsesår: 2009
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN:978-87-7307-950-8

 

Kontakt Interdisciplinære Kulturstudier


Forskningskoordinator Peter Stein Larsen

Kroghstræde 3
9220 Aalborg Øst

Telefon: 9940 9067
E-mail: pstein@hum.aau.dk