Institut for Kultur og Læring

Workshops


 In English

Årets konference byder på en række spændende og tematisk meget forskellige workshops der spænder over alt fra krig og konflikt til omsorg. Nedenfor finder du beskrivelser af de enkelte workshops – alle accepterer tilmelding med full paper såvel som med power point, og alle accepterer fremlæggelse på engelsk såvel som på dansk/skandinavisk. Vi vil dog i videst muligt omfang tilstræbe at den enkelte workshop session bliver på enten engelsk eller dansk/skandinavisk når det mere detaljerede program fastlægges. Vi håber listen giver inspiration og lyst til at bidrage med oplæg.


1) Krig, konflikt og køn

Tovholdere: Beate Sløk-Andersen, KU; Kathrine Bjerg Bennike, AAU & Sebastian Mohr, AU

Køn synes at indtage en modsætningsfyldt plads i militære kontekster. Mens der er en tendens til, at der inden for forsvarsorganisationerne bliver insisteret på, at ”en soldat er en soldat først og fremmest”, har forskere argumenteret for, at nationale forsvar er defineret qua hegemoniske former for maskulinitet(er), som ikke levner plads til nogen udtryk for femininitet. Det forskningsmæssige fokus på kvinder i krigssituationer er steget med vedtagelsen af FN’s resolution 1325 i 2000, som bl.a. skulle fremme kvinders deltagelse i konfliktløsning og fredsskabelse. Dette har imidlertid primært medført fokus på civile kvinder – ikke kvinder som soldater – hvilket kan siges at have underbygget dikotomiske forståelser af mænd som krigere og kvinder som fredsskabere. Med denne workshop ønsker vi at udfordre hidtidige forståelser af køn inden for militære kontekster og illustrere den nylige opblomstring af dette forskningsfelt. Der opfordres til at byde ind med papers, der behandler relationer mellem køn, krig og konflikt.


2) Omsorg: ind- og udblik

Tovholdere: Hanne Marlene Dahl, RUC & Marlene Spanger, AAU

Forskellige transformationsprocesser påvirker omsorg (inklusive professionel og privat familiær omsorg). I denne workshop fokuserer vi på at identificere forskellige processer som følelsesmæssige, kulturelle, sociale, politiske og økonomiske, der spiller sammen med omsorgens form og udøvelse. Både neo-liberalisering og globalisering er centrale omdrejningspunkter, når forskellige former for kønnede aspekter i omsorgen undersøges.


3) Køn og Sted

Tovholdere: Helene Pristed Nielsen, AAU & Firouz Gaini, Færøernes Universitet

Udgangspunktet for denne workshop er den teoretiske antagelse at køn og sted er forbundne med hinanden, og at forholdet mellem kønnene både afspejler og påvirker den rumlige organisering af samfundet. Vi vil gerne invitere til både teoretiske såvel som empiriske bidrag til diskussionen af sammenhængene mellem køn og sted/rum, og håber at bidrag fra alle fagfelter der beskæftiger sig med spørgsmål såsom: Hvordan ’gøres’ eller praktiseres køn på bestemte steder eller i bestemte rum? Hvordan konstrueres steder som kønnede? Hvilke steder/rum levner plads til hvilke former for maskulinitet/femininitet? Hvilke præmisser danner baggrund for diskurser om steder der karakteriseres som maskuline og steder der betragtes som feminine?


4) Køn, Teknologi og Sundhed

Tovholdere: Stine Willum Adrian, AAU

Feministiske videnskabs- og teknologistudier (Feministisk STS) er et tværvidenskabeligt felt, der har sin egen historik i forhold til at begrebsliggøre kroppen, køn, natur/kultur, videnskabsfilosofi og teknologi, samt humane og ikke humane aktører (Harding, Haraway, Strathern, Lykke, Fox Keller, Barad, Tallbear, Subramaniam). Feministisk STS er kendetegnet ved kritiske analyser af de former for uligheder, der opstår i forbindelse med videnskab og teknologiudvikling. Feltet deler også en forpligtelse til  at anvende engagerede og interventionistiske tilgange, der kan skabe muligheder for udviklingen af  en mere retfærdig og etisk videnskab og teknologiudvikling , der kan føre bedre verdener med sig. I denne workshop, opfordrer vi forskere til at præsentere oplæg, der viser, hvad der sker, når begreber, teorier eller metoder fra området feministiske STS ’kommer på arbejde’ på forskellige steder og i sammenhænge hvor videnskab og teknologi praktiseres. Hvilke teoretiske, metodiske og analytiske bidrag muliggør feministisk STS indenfor forskning i teknologier og videnskab? Hvad er de kritiske spørgsmål og verdener, der opstår ud af feministiske STS, og hvilke politiske forandringspotentialer bringes i spil?


5) Ligestilling i et nord/syd perspektiv: udfordringer og uoverensstemmelser

Tovholder: Signe Arnfred, RUC

I løbet af de seneste årtier er ligestilling blevet det primære mål for kønskamp på en global skala: lighed i form af lige politisk repræsentation og lige adgang til indkomst og ejendom. Sådan ser ligestilling ud ifølge de fleste udviklingsorganisationer. Andre finder dette for begrænset: fokus bliver udelukkende på magtrelationer mellem køn, og magtrelationer baseret på fx klasse og race, samt globale magtrelationer overses. Andre igen udfordrer begrebet ligestilling i sig selv: Hvad betyder det? At kvinder kommer ind på mandlige domæner? Hvad med mænd ind på kvindelige domæner? Og hvad med forskelle mellem mandlige og kvindelige kroppe, såsom ​​kvindekroppens patent på fødsler? Hvordan forholder ideer om ligestilling sig til sådanne typer af forskelle? Feminister fra det globale Syd sætter spørgsmålstegn ved selve begrebet køn, herunder forforståelser om magtubalancer mellem mænd og kvinder. De ser sådanne begreber som koloniale konstruktioner, i lighed med begrebet race, og foretrækker at tale om mænd/kvinder/køn som situerede og flydende begreber. Denne workshop inviterer til undersøgelser og diskussioner af mainstream forestillinger om kønslighed – meget gerne med rod i empirisk forskning.


6) EU, køn & diversitet

Tovholdere: Lise Rolandsen Agustín, AAU & Christina Fiig, AU

I de senere år har EU stået over for en række udfordringer (fra den økonomiske krise, over migrationsstrømme, til euroskepsis på såvel den politiske venstre og højrefløj), udfordringer der alle påvirker den europæiske integrationsproces og udsigterne for unionens fremtid. Alle disse udfordringer er kønnede, på enten den ene eller den anden måde, og en kønnet analyse ville kaste nyt lys over deres årsager og konsekvenser. Denne workshop tager et bredt perspektiv på den aktuelle situation i EU ved at indbyde bidrag, som omhandler kønnede mønstre i og konsekvenser af den seneste udvikling i EU, herunder Brexit, udvidelsen, institutionelle ændringer, LGBT og kønsrelaterede rettigheder, socialpolitik, demokratisk underskud, mobilisering og EU modstand, kommunikation (herunder sociale medier) etc. Målet er at skabe indsigt i den rolle som køn og mangfoldighed spiller i den aktuelle udvikling i EU, både i form af politikker, institutioner og civilsamfundet. Bidrag forventes derfor at tage udgangspunkt i kønnede og/eller intersektionelle forklaringer på og/eller konsekvenser af denne udvikling. Både teoretiske og empiriske bidrag er velkomne, og vi opfordrer forskere, praktikere og journalister til at deltage.


7) Repræsentationer i kunst, film og medier

Tovholdere: Marlene Spanger, AAU og Tess S. Skadegård Thorsen, AAU

I denne workshop forhandles og diskuteres perspektiver på repræsentation på tværs af kunstformer og medier. Repræsentation forstås her i bred forstand, og temaet inviterer således til bidrag, der behandler køn og andre kategorier fra intersektionelle eller assemblage-baserede vinkler. Workshoppen undersøger hvordan disse repræsentationer udspiller sig på tværs af både medie- og kunstformer, fra sprog, henover litteratur, teater, tv, popmusik og computerspil til avantgarde performance-kunst osv. Med workshoppen håber vi at skabe et rum hvor de metodiske, teoretiske og empiriske rammer for undersøgelse af kønsrepræsentation udvides og udfordres.


8) Mænd og maskuliniteter – hverdagsliv og storpolitik

Tovholdere: Pernille Faxe, KU og Claus D. Hansen, AAU

Workshoppen inviterer til diskussion og INDBLIK i pågående dansk forskning i mænd og maskuliniteter samt UDSYN til tendenser i feltet globalt, historisk og teoretisk. Vi inviterer alle med interesse for forskning i mænd og maskuliniteter til at præsentere deres forskning, hvad enten der er tale om empiriske undersøgelser eller mere teoretiske diskussioner. Hvad er tingenes tilstand, hvis man f.eks. fokuserer på mænds deltagelse i politisk radikaliserede miljøer? Hvilken udvikling ser vi i disse år i de maskulinitetsidealer, der er fremherskende i den danske og internationale debat om mænd og maskuliniteter (f.eks. i lyset af Brexit og Trumps valg som præsident i USA)? Hvordan er mænds position i familien og deres rolle som fædre (og har den ændret sig efter den forrige regerings opgav at indføre øremærket barsel?) Hvordan er balancen mellem arbejdsliv og familieliv og hvad betyder den nye globale økonomi for mænd i forskellige samfundsmæssige positioner?

Disse og mange andre temaer er der mulighed for at diskutere blandt andre interesserede køns- og mandeforskere i Danmark. Workshoppen arrangeres i fællesskab mellem CeMAS – Center for Maskulinitetsforskning, Aalborg Universitet og M&M’s - Studiekreds om forskning i mænds liv og maskuliniteter, der på hver sin måde forsøger at sætte mænds liv og maskuliniteter tydeligere på dagsordenen inden for dansk kønsforskning. 
 

9) Åben workshop

Tovholdere: Stine Thidemann Faber, AAU & Lotte Bloksgaard, AAU

Har du et emne du ønsker at præsentere og diskutere og som ikke finder et ‘hjem’ i nogen af de ovenstående workshops er dette stedet hvor der er plads til alle – alle de skæve tanker, sjove ideer og nye indfald der fortjener et publikum. Velkommen til!

 

 English version:

This year's conference features a number of exciting and thematically very different workshops covering everything from war and conflict to care. Below are descriptions of the workshops - all accept participation with full papers as well as with power points alone, and all accept presentations in English as well as Danish/Scandinavian. However, we will as far as possible endeavour to ensure that each workshop session will be in either English or Danish/Scandinavian when establishing the detailed program. We hope the list provides inspiration and infuses ideas for giving presentations.


1) War, Conflict & Gender

Organisors: Beate Sløk-Andersen, KU; Kathrine Bjerg Bennike, AAU & Sebastian Mohr, AU

Gender seems to play a contradictory role in military contexts. While military organisations have a tendency to insist that ”a soldier is a soldier first and foremost” regardless of gender, researchers have argued that national defense is defined qua hegemonic forms of masculinity, which leaves no room for any expression of femininity. The research focus on women in war situations has increased with the adoption of UN Resolution 1325 in 2000, which was intended to promote women's participation in conflict resolution and peace building. However, it has mainly led to a focus on civilian women - not women as soldiers – and could thus be said to have substantiated dichotomous understandings of men as warriors and women as peacemakers. With this workshop, we want to challenge current understandings of gender in military contexts and illustrate the recent growth in this field of research. We encourage contributions addressing relationships between gender, war and conflict.


2) Care: insights & outlooks

Organisors: Hanne Marlene Dahl, RUC & Marlene Spanger, AAU

Various transformation processes affect care (including professional and private family care). In this workshop we focus on identifying different processes such as emotional, cultural, social, political and economic, that interact with the form of care and its practice. Both neo-liberalisation and globalisation are key focal points when different forms of gendered aspects of care are looked into. 


3) Gender & Place

Organisors: Helene Pristed Nielsen, AAU & Firouz Gaini, University of the Faroe Islands

The starting point for this workshop is the theoretical assumption that gender and place are interrelated, and that the relationship between the genders both reflects and influences the spatial organization of society.  We would like to invite both theoretical and empirical contributions to the discussion of the relationships between gender and place/space, and hope to receive proposals for papers/presentations from all disciplines dealing with questions such as: Which possibilities exist for ‘doing gender’ in certain places? How do places end up being coded as gendered? Which places/spaces leave room for which kinds of masculinity/femininity? How do discourses or stories arise about places that are described as either masculine or feminine?


4) Gender, Technology and Health

Organisors: Stine Willum Adrian, AAU

Feminist science and technology studies (Feminist STS), is an interdisciplinary field which has its own genealogy of conceptualizing the body, sex/gender, nature/culture, philosophy of science & technology, and the human and non-human (Harding, Haraway, Strathern, Lykke, Fox Keller, Barad, Tallbear, Subramaniam). Feminist STS is characterized by not only critically analyzing inequalities produced by science and technology, it also shares a commitment to engaged and interventionist approaches and the possibilities of enabling science and technology to develop more just, and ethical worlds. In this workshop, we encourage scholars to present papers that illustrate what happens when concepts, theories or methods from the field of feminist STS ‘goes to work’ in different places and practices through which science and technology are performed. What theoretical, methodological and analytical contributions do feminist STS enable in researching technologies and science? What are the critical questions and worlds that emerge out of feminist STS, and what politics of change, are at stake?


5) Gender Equality in North/South Perspective: Contestations and Challenges

Organisor: Signe Arnfred, RUC

Over the last decades gender equality has become the primary goal of gender struggle on a global scale: equality in terms of equal political representation and equal access to income and property. This is what gender equality looks like in the eyes of most development organizations. Others find this too limited: to focus only on power relations of gender, not looking at power relations of class and race, nor at power relations on a global scale. Others again challenge the notion of gender equality per se: What does it mean? Women entering male domains? What about men entering female domains? And what about differences between male and female bodies, such as the capacity of female bodies for giving birth? How do ideas of gender equality cope with this type of difference? Feminists of the Global South question the very notion of gender, including taken-for-granted power imbalances between men and women. They see such notions as colonial constructs, along with the notion of race, preferring to talk about men/women/gender as something situational and fluent. The workshop calls for investigations and discussions of mainstream notions of gender equality – preferably rooted in empirical research.


6) EU, gender & diversity

Organisors: Lise Rolandsen Agustín, AAU & Christina Fiig, AU

In recent years, the European Union (EU) has faced several challenges (ranging from the financial crisis over migration flows to Euroscepticism and the refugee crisis, which are taking their toll on the European integration process and the prospects for the future of the union. All of these challenges are gendered, in one way or another, and a gendered analysis can shed new light on their causes and consequences. This workshop takes a broad perspective on the current situation in the EU by inviting papers, which address gendered patterns and consequences of recent developments in the EU, including Brexit, enlargement, institutional changes, LGBT and gender rights, social policies, democratic deficit, mobilization and EU resistance, communication (including social media), etc. The aim is to provide insight into the role of gender and diversity in current developments, both in terms of policies, debates institutions and civil society. Thus, papers should address gendered and/or intersectional perspective on these developments. Both theoretical and empirically driven papers are welcomed, and we encourage researchers, students, practitioners and journalists to participate.


7) Representations in arts, film and mediaOpen workshop

Organisers: Marlene Spanger, AAU & Tess S. Skadegård Thorsen, AAU 

This workshop negotiates and discusses perspectives on representation across arts and media. "Representation” is understood as a broad theme, inviting contributions that engage with gender and other categorizations from intersectional and asseblage-oriented vantage-points. The workshop examines how these representations play out across media and art-forms, ranging from language, literature, theater, television, popmusic, computergames, avantgarde performance art and many more. With this workshop we hope to create a space where the methodological, theoretical and empirical boundaries of gender-representation research can be expanded and challenged.


8) Men and masculinities - everyday life and politics

Organisers: Pernille Faxe, KU & Claus D. Hansen, AAU

This workshop opens for discussion and INSIGTH into ongoing Danish research on men and masculinities and OUTLOOK to trends in the research field globally, historically and theoretically. We invite all those interested in research on men and masculinities to present their research, whether it deals with empirical investigations or more theoretical discussions. What is the state of art if, for instance we focus on men’s participation in politically radicalized movements? Which developments can we see by examining prevalent masculinity ideals in the Danish public debate or in the international debate on men and masculinities (e.g. in light of Brexit and Trump’s election as president in the US)? What is the status of men’s position in the family and their role as fathers (and has it changed after the previous government gave up trying to introduce earmarked paternity leave?) What is the balance between work and family life, and how does the new global economy affect men in different social positions?

These and many other themes, we hope to discuss among other researchers interested in men and masculinities. The workshop is jointly organized between CeMAS - Centre for Masculinity Studies, Aalborg University and M&M's - Study group on research into men's lives and masculinities.


9) Open workshop

Organisors: Stine Thidemann Faber, AAU & Lotte Bloksgaard, AAU

Do you have a topic you want to present and discuss and which does not fit into any of the above workshops? This is the place where there is room for everyone - all the strange thoughts, fun ideas and new approaches that deserve an audience. Come join us!

Kontakt


Konferencekoordinator Helene Pristed Nielsen


Konferencekoordinator: Claus D. Hansen


Konferencesekretær Marianne Ellersgaard

Mere om konferencen