Institut for Kultur og Læring

InnoCoast Input

Mobilisering for den ’lille turisme’ i Lild Strand

Rapportserie, WP1-5. InnoCoast Input nr. 13 - Case. Dato: 31.01.2018

Download publikationen 


Jørgen Ole Bærenholdt, Lars Fuglsang og Jon Sundbo, RUC

Mobilisering for den ’lille turisme’ i Lild Strand

Turisme sættes overalt på de dagsordener, som handler om at udvikle samfundet. Det gælder ikke mindst de allermindste steder i Danmarks yderområder. Lild Strand er et lille sted med ca. 35 faste indbyggere, længst mod øst i Thisted Kommune, Thy, og det er et interessant eksempel på lokal mobilisering for blot at udvikle lidt mere turisme. En lokal initiativgruppe kontaktede forskere i INNOCOAST projektet, og det har foreløbigt ført til afholdelsen af to udviklingsseminarer i 2017.

Indsatsen er et eksempel på, hvordan innovation i turisme kommer til at blive organiseret på nye måder som en del af oplevelsesøkonomien og med aktører, som ikke har erhvervsmæssige formål (Fuglsang et al. 2016, Rosso & Richards 2016). Her er det karakteristisk at styring på traditionelle måder ikke har nogen særlig rolle. Der er snarere tale om mobilisering af en koalition af forskelligartede aktører, som kun ønsker sig lidt mere og ikke for megen turisme: Den ’lille turisme’.

Kystsamfundenes forskellige veje

Lild Strand er blot et af mange kystsamfund på vestkysten, som har håndteret fiskeriets udfordringer og turismens muligheder forskelligt. I Thorup Strand i Jammerbugten kommune lige øst for Lild Strand er der gennem lokal mobilisering sket en interessant genrejsning af kystfiskeriet, som også gør stedet til en turistattraktion. Den spektakulære udvikling af surfing i Nørre Vorupør og særligt Klitmøller (kaldet ’Cold Hawaii’) har ikke blot tiltrukket turisme internationalt, men også ny bosætning. Hele den vestlige kyst af Thy helt til Hanstholm er blevet en del af Nationalpark Thy, og det har dannet afsæt for ny profilering og nye produkter i turismen. Lild Strand er på flere måder det sted, hvor der er sket mindst. Det ligger på en kyststrækning, som er ubeboet helt fra Hanstholm mod vest. Lige øst for Lild Strand ligger Bulbjerg som er en unik dansk naturseværdighed, som ikke indgår i Nationalparken. Beboere, sommerhusejere og andre aktører omkring Lild Strand forsøger nu at gøre stedets unikke lokalisering, naturarv og kulturarv til aktiver for en smule mere liv og turisme.

Uden for selve Lild Strand er langt de fleste arealer statsejede. Kysten og stranden, strandenge og strandkær, plantageområde m.v. er attraktive områder for aktiv turisme til fods, til hest og på cykel. Fiskerikulturen lever som et stykke kulturarv omkring det diesel-motor-drevne spil, som man tre gange har måttet hente ude i havet efter en ødelæggende storm. Og en lokal forening står bag kutteren Skarreklit, som bruges til fritidsfiskeri. Kystsikring er et evigt tema, og storme har flere gange spist stykker af kyst og huse her. Lild Strand er et helt særligt og udsat sted, der netop af den grund er tiltrækkende for turister.


Involvering i udviklingsseminarer

De to udviklingsseminarer blev holdt lørdag eftermiddage i marts og november 2017 med 60 henholdsvis 40 deltagere. Forskere og lokale initiativtagere inviterede i samarbejde med brug af virtuelle og ikke-virtuelle opslag og distribution. Begge seminarer bragte som noget meget vigtigt lokale beboere og sommerhusejere sammen. Derudover var seminarerne organiseret med korte indledende inspirationsoplæg fra en række inviterede talere, som alle kom fra ’nærområdet’: skovridder, turistchef, museumschef, nationalparkdirektør, ejer af det lokale (pt. lukkede) hotel og den lokale repræsentant fra LAG. Forskerne fungerede mest som ordstyrere og facilitatorer og holdt kun et enkelt lille oplæg ved hvert seminar. Størstedelen af begge seminarer foregik i tre grupper, som dannede afsæt for fortsættende arbejdsgrupper.


Deltagerne lytter til inspirationsoplæg ved det første seminar 25. marts 2017.

Udviklingsseminarernes form var afgørende: Forskerne satte en ny dagsorden fri af tidligere forløb, og det gjorde det muligt at bygge konstellationer af komplementære kræfter, som forpligtede sig på stedet og hinanden: Fastboende, sommerhusejere, nogle som kommer fra, men ikke længere bor i Lild Strand, samt nogle som har seniorplaner om bosætning her. Den lokale forening Hawboerne og Hawboernes Hus, hvor seminarerne foregik, var også vigtige forudsætninger. Ligesådan er det en pointe, at oplægsholderne var fra ’nærområdet’ og dermed også bliver involveret i Lild Strands udvikling gennem deres deltagelse.

Arbejdsgrupperne handler om

  • Bedre adgang til naturen gennem stier og ruter. Dertil arbejdes der målrettet på at udvide Nationalpark Thy med kysten fra Hanstholm til Bulbjerg.
  • Byens historie og kulturarv med fokus på istandsættelse og historieformidling.
  • Fiskeriets kulturarv med konkrete planer for anlæg af madpakkehus og formidlingssted ved spillet.

Med små skridt baner disse grupper vejen for en række mindre nye initiativer.


Den ’lille turisme’

Indsatserne og de mange indlæg på udviklingsseminarerne lægger alle vægt på, hvad vi her kalder den ’lille turisme’: Alle aktører ønsker mere liv og flere turister til Lild Strand, hverken for meget eller for lidt. Beboerne og sommerhusejerne orienterer sig mod ’det gode liv’, som de gerne vil udvikle på stedet – og dele med andre! Der er tale om lokal turismeudvikling orienteret mod ’liveability’, hvor de lokale og sommerhusbeboerne gerne ser, at også andre værdsætter deres sted. Netop fordi aktørerne er så forskellige og kombinerer forskellige mål under hovedmålet om ’det gode liv’ sker indsatserne på uforudsigelige måder (Bærenholdt 2017).


Hvad kan andre lokalsamfund lære

  • Tænk i den ”lille turisme”. Den ser ikke imponerende ud, men kan flytte både turister og indbyggere
  • Man kan flytte noget og mobilisere lokale aktører – de lokale kan selv
  • Udefrakommende (f.eks. forskere) kan være en god katalysator (f.eks. for at låse op for tidligere fastlåste holdninger og inaktivitet og fastholde udviklingsprocessen)
  • Aktører fra det omgivende nær-samfund er ofte positive og kan bidrage
  • Indsatserne sker mellem forskelige aktører som på forskellige måder kan se sig selv i det overordnede mål.  

INNOCOAST fortsætter arbejdet med Lild Strand i 2018. Tak for den store lokale opbakning og interesse!


Litteratur

Bærenholdt, J.O. (2017), ‘Moving to Meet and Make: Rethinking creativity in making things take place’, in J. Hanigan & G. Richards (eds) The Sage Handbook of New Urban Studies, Sage, pp. 330-342.

Fuglsang, L., F. Sørensen & A.J. Nordli (2016), ’Bridging conflicting innovation spheres of tourism innovation: The role of diplomacy’, Journal of Innovation Economics & Management, 20 (2), 109–130.

Russo, P.R. & Richards, G. (eds)(2016), Reinventing the Local in Tourism: Producing, Consuming and Negotiating Place. Bristol: Channel View Publications.

 

InnoCoast fokuserer på oplevelsesinnovation i dansk kystturisme inden for natur-, kultur- og fødevareturisme og er et samarbejde mellem forskningsinstitutioner (AAU, SDU, RUC, CBS, CRT), industripartnere (DKNT, VDK, FB) & en række private og offentlige turismeaktører. Projektet er sponsoreret af Innovationsfonden. Projektperiode: 01.03.16-01.02.19.