Institut for Kultur og Læring

Hvilken undervisningsmæssig bagage har de studerende med sig, når de starter på universitetet?

Hvilken undervisningsmæssig bagage har de studerende med sig, når de starter på universitetet?

De studerendes undervisningsmæssige bagage er blevet undersøgt i et projekt om overgangen fra ungdomsuddannelse til et videregående studie på universitetet. Tre forskere kommer med anbefalinger til, hvordan man kan styrke denne overgang. Projektet er undersøgt i relation til sproguddannelserne på AAU, men resultaterne kan overføres til andre fagområder.

Af Dorte Larsen, kommunikationsmedarbejder, Institut for Kultur og Læring

Projektet om overgangen fra ungdomsuddannelse til et videregående studie på universitetet er udarbejdet af Kristine Bundgaard, Lotte Dam og Rikke Haugaard fra forskningsgruppen Language and Linguistics ved Institut for Kultur og Læring.

Undersøgelsen tog sit afsæt i en række sproguddannelser, men flere af resultaterne har vist sig at være af mere generel relevans for overgangen mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Projektet har fået økonomisk støtte af Det Nationale Center for Fremmedsprog.

undervsingen oberveret på tre nordjyske gymnasier

I projektet observerede de tre forskere først undervisningen i flere klasser på tre nordjyske gymnasier og talte med elever og lærere om deres erfaringer med og syn på undervisningen, og derefter gennemførte de gruppeinterviews med nye studerende i løbet af den første studietid. Observationerne gav værdifuld indsigt i den undervisning, de studerende er vant til, før de starter på universitetet, og gruppeinterviewene gav et interessant indblik i de forventninger, de studerende har til deres studium, når de starter, samt de oplevelser de får i løbet af deres første studietid. 

Lektor Lotte Dam fortæller:

 - Det var virkelig en øjenåbner for os at observere undervisningen på gymnasierne, fx hvor sekvensiel den var. I nogle tilfælde var der helt op til 14 forskellige aktiviteter i løbet af en undervisningsblok, og de var ofte kombineret med en eller anden form for bevægelse. Derudover var undervisningen kun i korte intervaller lærerstyret, hvor læreren forklarer ved tavlen og stiller spørgsmål til den samlede klasse.

Overgangen som helt central

Udgangspunktet for projektet var selve overgangen og de problematikker, der kunne være forbundet dermed.

Lotte Dam fortsætter:

- Flere studier peger på, at den første tid på en videregående uddannelse har stor betydning for, om de studerende bliver godt integreret på det nye studie, og dermed om de fastholdes. Vi har med undersøgelsen ønsket at bidrage med viden om faglige og didaktiske aspekter i den sammenhæng.

Praksisanbefalinger

- Undersøgelsen har mundet ud i en række praksisanbefalinger, som kan være med til lette overgangen fra ungdomsuddannelse til en videregående sproguddannelse på universitetet. Flere af anbefalingerne er ikke kun relevante for sprogstuderendes start på universitetet, men kunne også være det for andre. En af anbefalingerne er fx at tilrettelægge strukturerede og stilladserede forløb med studiegrupper, hvor de studerende bl.a. understøttes i at bruge hinanden som aktive sparringspartnere og i at organisere deres studiearbejde. En anden anbefaling handler om at gøre det eksplicit over for de nye studerende, hvordan undervisningen på universitetet vil være forskellig fra det, de har været vant til. 

- Vi håber, at anbefalingerne kan være til inspiration ikke kun for sproguddannelser på Aalborg Universitet og andre universiteter, men også for uddannelser inden for andre fagområder. Vi vil også gerne opfordre andre undervisere på universiteterne til at tage på besøg på ungdomsuddannelserne og få større kendskab til de studerende, de modtager, slutter Lotte Dam.

 

Yderligere information

Kontakt

Lektor Lotte Dam, Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Læring, forskningsgruppen Language & Linguistics.
Mail: ldam@hum.aau.dk, Tlf.: 9940 9143

 

 

Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
 P-NR. Aalborg: 1003403162・ P-NR. København: 1017491810・EAN 5798000420922 ・CVR/VAT-nr.: DK 29102384