AAU logo

Institut for Kultur og Læring

Hvordan reagerer kystsamfund, der bliver ramt af naturkatastrofer? (Foto: Kystdirektoretet)

Hvordan reagerer kystsamfund på naturkatastrofer?

Det undersøger forskningsprojektet, Living on the Edge, der udforsker, hvordan små kystsamfund på Agger Tange mellem Nordsøen og Limfjorden klarede sig i perioden ca. 1750-1900.

Hårdt vejr og en nøjsom natur er et konstant vilkår i området, som ydermere har været hårdt ramt af storme og oversvømmelser. Mest epokegørende var stormen i 1825, der slog permanent hul på tangen, hvorefter Limfjorden ophørte med at være en brakvandsfjord og i stedet blev et sund med saltvand. Men også andre voldsomme begivenheder bibragte de stedlige indbyggere dilemmaet; skal vi blive og kæmpe med og mod naturens kræfter, eller var det bedre at flytte væk enten permanent eller midlertidigt i håbet om at skabe en mere tålelig tilværelse i mildere egne?

Det er projektets hypotese, at indbyggerne i de små bygder gennem århundreder havde tilpasset sig til en livsstil med indtægter fra både fiskeri, småproduktion og landbrug, som gradvist blev afhjulpet og udfordret ved moderniseringstiltag. Således skabtes der i løbet af 1800-tallet en total omkalfatring af kysten, der fik nye diger, høfder, en moderne havn, telegrafvæsen, og moderne meteorologi, men også nye vækkelser med Indre Mission i spidsen. Alt det nye og moderne blev en udfordring for kystsamfundene, der gav grobund for nye socio-økologiske nicher, og projektet vil gennem empiriske undersøgelser udfordre de eksisterende forståelser af samhørighed og fællesskab i kystsamfund.

Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, Danmarks Frie Forskningsfond har bevilget knapt 2,9 mio kr. til projektet. Danmarks Frie Forskningsfond er en offentlig fond og fordeler årligt ca. 1,2 mia. kr. til gryende forskning i Danmark.
 


Kontakt

Lektor, Dr. Phil. Bo Poulsen
Tlf: 2058 2859, bpoulsen@cgs.aau.dk
Twitter: @PoulsenBo, Facebook: @bo.poulsen.18


Foto: I slutningen af 1800-tallet investerede den danske stat massivt i hård kystsikring langs Den jyske Vestkyst. ”Bisserne” på billedet støber beton til endnu en høfde, der skal holde vandet væk. Fra en tilgang præget af tilpasning til naturen, blev det muligt at kontrollere den lokale natur i langt højere grad. (Kystdirektoratet).

Institut for Kultur & Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
P-nr. Aalborg: 1003403162, P-nr. København: 1017491810・ CVR/VAT-nr.: DK 29102384