AAU logo

Institut for Kultur og Læring

FAQ vedrørende lukning af optag på 3 sproguddannelser

BAGGRUND OG PROCESSEN

Hvad er baggrunden for, at I lukker uddannelserne?

Det gør vi, fordi uddannelserne i en årrække har haft lave og vigende ansøgertal. Men det er ikke en særlig situation på AAU, der er tale om et strukturelt problem i det danske uddannelsessystem. Vi ser den samme tendens på de øvrige danske universiteter og i gymnasierne. Her på AAU har vi forsøgt at vende udviklingen gennem målrettede indsatser de seneste år, men uden held. De studerende vælger simpelthen andre uddannelser end de mindre sproguddannelser. Bekymringen er, at hvis denne udvikling fortsætter, så kommer vi til at se meget få studerende på de berørte uddannelser, og det kan være vanskeligt at forestille sig, hvordan vi kan understøtte den problembaserede læring i gruppearbejdet med måske kun tre studerende på en årgang, da det vil give ringere muligheder for gruppedannelser og valg af gruppe i forhold til faglige interesseområder. Samtidig er der også et økonomisk aspekt af beslutningen, for gennem en årrække er rammevilkårene for at drive humanistiske uddannelser pga. omprioriteringsbidrag, dimensionering og senest usikkerhed om taxameterforhøjelsen blevet udhulet. Der er derfor markant færre penge at drive uddannelser for på humaniora i dag i forhold til tidligere.
 

Hvorfor kommer udmeldingen nu, når I allerede har meldt lukningen til Styrelsen for Forskning og Uddannelse?

Fakulteterne skal senest den 27. november indmelde udbuddet af kandidatuddannelser til september-optaget 2020. Det har derfor været vigtigt for fakultetet at melde beslutningerne ud til studerende og medarbejdere inden fristen. Ideelt set ville vi gerne have ventet med udmeldingen til, vi havde modtaget svar på den ansøgning om flytning af retskrav, vi har sendt til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Vi kan dog ikke regne med at have dette svar inden fristen den 27. november, og derfor valgte vi at informere nu.
 

Hvorfor er studerende ikke inddraget i beslutningerne?

De grundlæggende problemstillinger bag beslutningerne – de lave og vigende optag - er igennem flere år blevet drøftet i studienævnene, hvor de studerende også er repræsenteret. Studienævnene drøfter løbende udviklingen i forhold til optag, frafald og overgangsfrekvenser fra BA til KA, ligesom studienævnene drøfter og beslutter indsatser, der skal sikre øget rekruttering og optag på uddannelserne. Studienævnene har iværksat sprogcamps, talentarrangementer, intensivering af tysk-boost-aktiviteter og øgede informationsindsatser rettet mod gymnasierne. De studerende har derfor været inddraget i de bekymringer om udviklingen på studierne, som ledelsen på fakultetet har haft. Men de endelige beslutninger om tilpasninger i uddannelsesporteføljen ligger i fakultetsledelsen, og det er beslutninger, der er baseret på flere måneders analyse og arbejde. Endelig har beslutningen om lukning af uddannelser personalemæssige konsekvenser, og er som sådan et anlæggende for Fakultetets Samarbejdsudvalg, hvor det har været drøftet ved flere lejligheder. Se mere: https://www.fak.hum.aau.dk/om-fakultetet/raad-og-udvalg/samarbejdsudvalg/


Hvorfor lukker I uddannelserne, når erhvervslivet har brug for medarbejdere, der kan tale fremmedsprog, og gymnasierne i fremtiden får brug for tyskundervisere?

Det er tydeligt, at der både i dag og i fremtiden vil være behov for studerende, der har stærke kompetencer inden for fremmesprog og kultur. Men desværre ændrer det ikke ved det faktum, at flere og flere unge fravælger mindre sprogfag. Det mærker man også i gymnasierne. Men heldigvis vil der stadig være mulighed for at studere tysk på flere af landets andre universiteter, og vi har stadig en uddannelse i Spansk, Sprog og Internationale Studier på AAU for de studerende, der vil læse spansk. 


Hvad har I gjort for at ændre udviklingen?

For to år siden var der en grundig gennemgang og analyse af samtlige uddannelser. På daværende tidpunkt valgte vi at igangsætte en række initiativer for at forsøge at få flere unge til at vælge et af de mindre sprogfag. Vi har bl.a. lavet kampagner for at forsøge at tiltrække flere studerende og har støttet Sprogcampen, der arrangeres i samarbejde med Hjørring Gymnasium. Studienævnene har øget informationsindsatsen rettet mod gymnasierne gennem arrangementer som tysk-boost, talentarrangementer og AAU on Demand, med undervisere og studerende som oplægsholdere.

Desværre er udviklingen alligevel gået i den modsatte retning, og optaget er siden dalet.


Hvornår lukker I for optag?

Vi lukker for optag på bacheloruddannelserne i International Virksomhedskommunikation, tysk og International Virksomhedskommunikation, spansk samt Tysk fra september 2020. 

Styrelsen har godkendt universitetets ansøgninger om ændring af retskravet for bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation i hhv. tysk og spansk til kandidatuddannelsen i Culture, Communication and Globalization (CCG), med ikrafttrædelse fra og med optaget i september 2021.

Godkendelse betyder, at der lukkes for optag på kandidatuddannelserne i International Virksomhedskommunikation, tysk og International Virksomhedskommunikation, spansk fra september 2021.

Nuværende SIV-studerende på 5. semester vil derfor have mulighed for at søge optagelse til september 2020 på kandidatuddannelserne i international virksomhedskommunikation i hhv. tysk og spansk. Dette betyder også, at SIV-studerende på 1. og 3. semester ikke kan fortsætte på SIV-kandidatuddannelserne på AAU, men i stedet vil have retskrav til CCG.

Studerende på bacheloruddannelsen i tysk har stadig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i tysk, såfremt de søger optagelse på uddannelsen senest tre år efter afsluttet bacheloruddannelse. Ud over retskravet på kandidatuddannelsen i tysk er bacheloruddannelsen stadig adgangsgivende til de kandidatuddannelser, som den er i dag. Kandidatuddannelsen i tysk vil derfor også først blive lukket for optag, når der ikke længere er studerende, der har retskrav på uddannelsen.


Kan jeg færdiggøre min bacheloruddannelse?

Ja, det kan du. Der ændres intet på uddannelserne nu, men der lukkes for nyt optag fra september 2020, Vær opmærksom på, at fra og med september 2021 vil det ikke være muligt at søge ind på SIV kandidatuddannelser i hhv. tysk og spansk, da retskravet er flyttet til Culture, Communication and Globalization (CCG) fra dette tidspunkt.


Kan jeg færdiggøre min kandidatuddannelse?

Ja, det kan du. Der ændres intet på de igangværende uddannelser.


Jeg læser tysk sidefag. Hvad betyder det for mig?

Lukningen af optaget på tysk får ingen betydning for dig. Der lukkes for optag fra september 2020, men nuværende studerende kan færdiggøre deres uddannelse som planlagt.


Jeg læser på Uni-Tysk i dag og havde planlagt at fortsætte på almen tysk. Hvad gør jeg nu?

Du kan færdiggøre dit modul på Uni-Tysk som planlagt, men du kan ikke søge ind på almen tysk, da uddannelsen stopper for optag i 2020. Du kan i stedet søge om optagelse på tysk-uddannelsen på et af de andre universiteter. For at få styr på dine muligheder for merit skal du kontakte en studievejleder på det pågældende uddannelsessted.


Kan jeg tage orlov, når uddannelserne lukker for optag?

Der er ikke mulighed for at tage ubegrundet orlov, når uddannelser lukker. Men du har mulighed for at tage begrundet orlov (barsel, sygdom, værnepligt, mv.). Hvis det er nødvendigt for dig at tage begrundet orlov, har du efter endt orlov ret til et individuelt tilrettelagt studieforløb.

► Læs mere om orlov 
 

Hvad sker der, hvis jeg bliver forsinket på min uddannelse?

Hvis du har fået bevilliget begrundet orlov eller er forsinket grundet særlige omstændigheder som sygdom, barsel, adoption, værnepligt, mv., vil dine muligheder for at gennemføre uddannelsen være uændrede. Der vil i den forbindelse blive tilrettelagt et individuelt studieforløb, som giver dig mulighed for at færdiggøre uddannelsen. Studiet skal i den forbindelse sikre, at du har mulighed for at deltage i tre prøveforsøg til hver eksamen samt eventuelle yderligere prøveforsøg, såfremt du ansøger studienævnet om yderligere prøveforsøg og får dette godkendt.

Såfremt du er forsinket af andre årsager, skal studiet sikre, at du har mulighed for at deltage i tre prøveforsøg til hver eksamen samt eventuelle yderligere prøveforsøg, hvis du ansøger studienævnet om yderligere prøveforsøg.


Hvad betyder det, at I har ansøgt om, at retskravet bliver flyttet?

Styrelsens godkendelse af Aalborg Universitets ansøgning om at flytte retskravet betyder, at bachelorstuderende på International Virksomhedskommunikation i tysk og spansk fra september 2021 er garanteret optagelse på kandidatuddannelsen i Culture, Communication and Globalization (CCG) på Aalborg Universitet, hvis de søger ind på uddannelsen senest tre år efter afsluttet bacheloruddannelse.

Nuværende SIV-studerende på 5. semester vil have mulighed for at søge optagelse til september 2020 på kandidatuddannelserne i international virksomhedskommunikation i hhv. tysk og spansk. Dette betyder også, at SIV-studerende på 1. og 3. semester ikke kan fortsætte på SIV-kandidatuddannelserne på AAU, men i stedet vil have retskrav til CCG.

For bachelorstuderende på Tysk vil der ikke ske ændringer i retskravet – de vil stadig være garanteret optagelse på kandidatuddannelsen i Tysk, hvis de søger optagelse senest tre år efter afsluttet bacheloruddannelse.


Hvorfor flytter I retskravet til en engelsksproget uddannelse?

Vi har valgt at ansøge om flytning af retskrav til CCG, fordi vi vurderer, at flere af de faglige elementer i CCG er nært beslægtet med SIV-uddannelserne. I vil således fortsat have mulighed for i vid udstrækning at anvende jeres sproglige fagligheder fra bacheloruddannelserne på dele af CCG. Eksempelvis kan I skrive, modtage vejledning og blive eksamineret på tysk eller spansk i projekterne på linjen i ’Market Communication and Consumption’. Det vil i alt være 90 ECTS fordelt på 15 ECTS på 7. semester, 15 ECTS på 8. semester, 2x 15 ECTS i praktikken på 9. semester og 30 ECTS på specialet.

I har dog i udgangspunktet de samme engelskfaglige forudsætninger som de øvrige studerende på CCG, da det kræver engelsk på B-niveau at blive optaget på CCG, hvilket er samme adgangskrav som på jeres nuværende bacheloruddannelser.


Hvorfor udfases kandidatuddannelserne ikke naturligt i stedet for at flytte retskravet?

Grunden til, at vi har ansøgt om at flytte retskravet, er, at vi er klar over, at beslutningen om at lukke for optaget på bacheloruddannelserne kan få nogle studerende til at flytte til en anden uddannelsesinstitution. Det betyder, at der er risiko for, at der til sidst vil være meget få studerende på kandidatuddannelserne – også færre end det er tilfældet i dag. Det udvidede retskrav betyder desuden, at du i dag er garanteret optagelse på kandidatuddannelsen op til tre år efter afsluttet bacheloruddannelse. Det betyder i praksis, at kandidatuddannelserne skal opretholdes i op til tre år efter, bacheloruddannelserne er lukket.
 

Hvornår gælder en evt. flytning af retskravet fra?

Styrelsen har godkendt universitetets ansøgninger om ændring af retskravet for bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation i hhv. tysk og spansk til kandidatuddannelsen i Culture, Communication and Globalization (CCG), med ikrafttrædelse fra og med optaget i september 2021.

Hvad lægger Styrelsen vægt på i deres godkendelse af universitetets ansøgninger om flytning af retskrav?

Styrelsen lægger i deres godkendelse vægt på, at der er en god faglig sammenhæng mellem bacheloruddannelserne og den foreslåede nye retskravskandidatuddannelse.

Styrelsen har også lagt vægt på, at AAU i en årrække har haft øget fokus på at øge rekrutteringen til bachelor- og kandidatuddannelserne med henblik på at opretholde og udvikle et bæredygtigt fagligt forskningsbaseret undervisningsmiljø, men at initiativerne ikke har kunnet ændre på det faldende optag. 

Styrelsen finder det også positivt, at AAU har indgået en aftale med Aarhus Universitet (AU) om, at interesserede bachelorstuderende kan søge om overflytning til AU’s bacheloruddannelser i international virksomhedskommunikation i hhv. tysk og spansk.

Endelig har Styrelsen lagt særlig vægt på, at de studerende inden for den nye retskravskandidatuddannelse har mulighed for at tone uddannelsen i en retning, som ligger i forlængelse af deres bacheloruddannelse.


Jeg er i tvivl om, hvilken kandidatuddannelse jeg skal vælge, hvis ikke jeg kan fortsætte på kandidatuddannelsen i International Virksomhedskommunikation, tysk, eller International Virksomhedskommunikation, spansk. Hvilke muligheder har jeg?

Hvis retskravet for de to uddannelser flyttes, er du garanteret optagelse på Culture, Communication and Globalization. Du vil i vid udstrækning kunne anvende sproglige fagligheder fra bacheloruddannelserne på CCG. Du vil have mulighed for skrive projekter, blive vejledt og eksamineret på tysk eller spansk i projekterne på CCG på linjen i ’market communication and consumption’. Det vil i alt være 90 ECTS, hvor dette vil være en mulighed.

Men der er også andre fagligt relevante muligheder, og derfor afholdes der den 10. december en mini-kandidatdag for de studerende, der bliver berørt, hvis retskravet flyttes. Besked om tidspunkt og sted for denne mini-kandidatdag, vil du modtage pr. mail og via Moodle. Aarhus Universitets studievejledning vil besøge AAU for at orientere om muligheder for at fortsætte studier i Aarhus. Så vidt muligt vil Aarhus Universitet være tilstede på mini-kandidatdagen. Derudover står den centrale studievejledning på AAU også klar til at vejlede jer i forhold til muligheder og ønsker.
 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne vil fortsætte på Aarhus Universitet?

Så skal du starte med at kontakte studievejledningen på Aarhus Universitet, som vil kunne hjælpe dig med at sende en ansøgning om overflytning, herunder meritansøgning til det relevante studienævn på Aarhus Universitet.


Er jeg garanteret en meritgodkendelse, når jeg søger optagelse på Aarhus Universitet?

Der er stor sandsynlighed for, at du kan få merit for de fag, du har bestået. Studienævnet på Aarhus Universitet skal dog foretage en konkret vurdering i din sag for at afklare, hvor meget du kan få merit for. For at få yderligere information om ansøgning om overflytning og merit, kan du kontakte Studievejledningen på Aarhus Universitet.


Hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne vil fortsætte et andet sted end på Aarhus Universitet?

Du kan også ansøge om optag eller studieskift til andre universiteter. Hvis du bliver optaget på et andet universitet, vil der også blive foretaget en meritvurdering af dine beståede uddannelseselementer fra AAU. Hvis du er interesseret i at høre mere om dine muligheder for optagelse eller studieskifte til et andet universitet, skal du henvende dig til en studievejleder på det pågældende universitet og høre om reglerne.


Jeg er lige startet på 1. semester. Hvis jeg stopper nu, er jeg så garanteret en plads på et af de andre universiteter næste år?

Det er du ikke. Hvis du stopper på din uddannelse nu, skal du igen søge om optagelse via den Koordinerede Tilmelding til næste år.


Kan I garantere, at jeg får den samme kvalitet i undervisningen fremadrettet?

Universitetet er underlagt de samme rammer for undervisning og forskningsdækningen som altid. Du vil derfor kunne forvente at få den samme fagligt relevante undervisning som hidtil. 


Kan I garantere, at lukningen ikke påvirker undervisningen i form af aflyste forelæsninger og lign.?

Vi er fortsat forpligtede til at leve op til universitetets kvalitetskrav. Skulle der komme aflysninger af undervisning i den kommende tid

* * *

Publiceret: 21. november 2019 | Opdateret: 4. december 2019 (CK)

.

Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
P-nr. Aalborg: 1003403162, P-nr. København: 1017491810・ CVR/VAT-nr.: DK 29102384